Home Udrzba FVE ICT
Informace Obchodní podmínky Rozhrani Tarify

Všeobecné obchodní podmínky

Ochodní podmínky jsou dostupné ke stažení ve formátu PDF.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživateli přístup k síti Internet a jejím službám prostřednictvím pevného připojení k datové síti poskytovatele v souladu s generální licencí č. GL-28/S/2000, jakož i další telekomunikační služby (GL-27/S/2000), které si uživatel objednal jejich označením na přední straně této smlouvy (dále jen "objednané služby") a uživatel se zavazuje za objednané služby platit příslušné poplatky v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě.

1.2. Poskytování objednaných služeb se realizuje prostřednictvím účastnické přípojky k datové síti poskytovatele, která se nachází vně nebo uvnitř nemovitosti na adrese uvedené na přední straně této smlouvy jako místo instalace, která je považována za koncový bod sítě poskytovatele (dále jen "koncové místo").

1.3. Poskytovatel tímto prohlašuje, že má potřebná oprávnění k výkonu všech práv a povinností podle této  smlouvy.

2. DRUHY A ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

2.1. Rozsah a druh objednaných služeb uvedených na první straně této smlouvy mohou být měněny dohodou smluvních stran. Návrh na změnu rozsahu nebo druhu objednaných služeb je smluvní strana povinna sdělit druhé smluvní straně písemným oznámením ve lhůtě nejméně 30 (třicet) dnů před zamýšlenou účinností navrhované změny. Uskutečněním platby pravidelných poplatků popř. jiných plateb uživatelem v souladu s navrženými změnami dojde k přijetí návrhu poskytovatele ze strany uživatele. K akceptaci navrhované změny poskytovatelem dojde provedením příslušné změny navržené uživatelem v účtovacím systému poskytovatele.

2.2. Aktuální informace o druzích a rozsahu služeb poskytovaných poskytovatelem jsou veřejně přístupné v sídle poskytovatele nebo prostřednictvím internetové stránky poskytovatele.

2.3. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za obsah a využití objednaných služeb nebo za informace, údaje a data dostupná v síti Internet, přestože jsou tyto informace přístupné a používané prostřednictvím objednaných služeb.

3. UJEDNÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE ZPROVOZNĚNÍ A PODMÍNEK POSKYTOVÁNÍ OBJEDNANÝCH SLUŽEB     POSKYTOVATELEM

3.1. Uživatel se zavazuje poskytnout poskytovateli veškerou součinnost potřebnou pro plnění předmětu této smlouvy. Pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, uživatel je povinen si zabezpečit hardwarové a softwarové prostředky (včetně jejich instalace), vstupní a výstupní zařízení a jejich funkčnost potřebné pro připojení ke koncovému místu (dále jen "koncové zařízení uživatele"). Koncové zařízení uživatele musí splňovat požadavky příslušných bezpečnostních, technických a právních předpisů platných v České republice. Poskytovatel neodpovídá za funkčnost či provoz koncového zařízení uživatele. Je-li pro poskytování objednaných služeb nutná odborná spolupráce s dodavatelem koncového zařízení uživatele, je uživatel povinen ji na své náklady zabezpečit. Uživatel se zavazuje seznámit se zásadami obsluhy síťových služeb a operačních systémů, jejichž znalost je nezbytná k užívání objednaných služeb.

3.2. Poskytovatel udělí uživateli přístupové heslo, které je poskytovatel oprávněn měnit, pokud si tak vyžádají technické, provozní nebo organizační důvody na straně provozovatele. Uživatel se zavazuje se svým přístupovým heslem nakládat jako s důvěrným údajem.

3.3. Po dobu trvání této smlouvy může být uživateli poskytnuta nevýhradní a nepřevoditelná licence na užívání software poskytovatele potřebného k poskytování objednaných služeb na základě samostatné licenční smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy pokud uživatel poruší podmínky licence na využití software poskytovatele. Poskytovatel si vyhrazuje právo před instalací software poskytovatele do koncového zařízení uživatele provést na koncovém zařízení uživatele antivirovou kontrolu. Provedením antivirové kontroly poskytovatel v žádném případe nezaručuje, že antivirová kontrola zjistí a odstraní veškeré viry na koncovém zařízení uživatele.

3.4. Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že poskytovatel vede elektronickou databázi uživatelem uskutečněných operací v rámci sítě poskytovatele i mimo ni. Uživatel tímto uděluje souhlas poskytovateli s případným měřením objemu přenesených dat technickými prostředky poskytovatele.

3.5. Technická zařízení prostřednictvím kterých jsou objednané služby poskytovány a jejich součásti jsou ve výlučném vlastnictví poskytovatele (dále jen "zařízení poskytovatele") a ten je oprávněn je podle svého uvážení měnit, doplňovat, přemisťovat či upravovat.

3.6. Poskytovatel může půjčit uživateli doplňková zařízení např. kabelový modem apod. (dále jen "doplňková zařízení") proti zaplacení zálohy podle aktuálně platného ceníku poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje uživateli vrátit zálohu nejpozději do 60ti (šedesáti) dnů po vrácení úplného a nepoškozeného doplňkového zařízení poskytovateli. V případě, že uživatel nevrátí doplňkové zařízení poskytovateli nebo je vrátí ve stavu, který neodpovídá běžnému opotřebení, je poskytovatel oprávněn ponechat si celou částku zálohy, případně uplatnit nárok na náhradu vzniklé škody.

3.7. Uživatel se zavazuje řádně používat zařízení poskytovatele a doplňková zařízení, zejména se uživatel zavazuje nepřipojovat k zařízení poskytovatele ani k doplňkovým zařízením žádné přístroje, které nebyly schváleny poskytovatelem nebo které nesplňují požadavky příslušných bezpečnostních, technických a právních předpisů platných v České republice.

3.8. Uživatel není oprávněn do zařízení poskytovatele ani do doplňkových zařízení jakkoli zasahovat ani umožnit takové zásahy třetí osobě, která k takovým zásahům neobdržela od poskytovatele písemné oprávnění. Uživatel není rovněž oprávněn přemístit popř. umožnit přemístění zařízení poskytovatele ani doplňkových zařízení z místa instalace a nese plnou odpovědnost za jejich poškození a ztrátu. Dále není uživatel oprávněn se zařízením poskytovatele ani s doplňkovými zařízeními jakýmkoliv způsobem nakládat (např. poskytovat jej jako zástavu).

3.9. Uživatel bere na vědomí, že instalace, používání, kontrola, údržba, opravy a odstranění zařízení poskytovatele a doplňkových zařízení může vést k výpadku objednaných služeb, případně vést ke ztrátě dat na koncovém zařízení uživatele. Uživatel je výlučně odpovědný za provedení zálohování dat na koncovém zařízení uživatele a provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za to, zda uživatel takové zálohování dat provedl či nikoliv.

3.10. Uživatel tímto uděluje poskytovateli souhlas s prováděním prací souvisejících s poskytováním objednaných služeb, opravou, úpravou, montáží, údržbou, seřízením, doplněním, změnou, přemístěním, revizí, měřením či demontáží apod. zařízení poskytovatele a doplňkových zařízení v prostorách místa instalace, a pokud to bude nezbytné pro plnění předmětu této smlouvy i v ostatních prostorách nemovitosti, ve které se nachází koncové místo, a to za přítomnosti uživatele či jeho zástupce. Za tímto účelem se uživatel zavazuje umožnit na požádání poskytovateli přístup do prostor místa instalace po celou dobu trvání této smlouvy, jakož i v souvislosti s jejím ukončením.

3.11. Uživatel se zavazuje uhradit poplatky podle aktuálně platného ceníku servisních poplatků poskytovatele za jakékoliv servisní úkony vyžádané uživatelem nad rámec odstranění závad podle článku 5 této smlouvy.

4. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ OBJEDNANÝCH SLUŽEB UŽIVATELEM

4.1. Uživatel nese odpovědnost za použití svého přístupového hesla, za veškeré materiály, informace a údaje umístěné na domovské stránce uživatele, jakož i za informace a údaje použité uživatelem v souvislosti s užíváním objednaných služeb. Uživatel bere na vědomí, že komunikace prostřednictvím sítě Internet není bezpečná a přenášené údaje mohou být napadeny nebo ztraceny. Uživatel bere na vědomí, že při užívání objednaných služeb nebo jiných služeb on-line, existují či mohou existovat určité aplikace, prostřednictvím kterých mohou třetí osoby získat přístup ke koncovému zařízení uživatele. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody vyplývající nebo jinak se vztahují k takovému přístupu třetích osob do koncového zařízení uživatele nebo k jakékoli ztrátě dat uživatele umístěných na koncovém zařízení uživatele ani za případné užívání takových aplikací uživatelem. Základní bezpečnostní pravidla jsou k dispozici na internetových stránkách poskytovatele.

4.2. Uživatel se zavazuje užívat objednané služby výhradně pro svou vlastní potřebu a není oprávněn k jakémukoliv jinému využití objednaných služeb bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele, zejména není uživatel oprávněn umožnit bezplatné nebo komerční užívání objednaných služeb třetím osobám nebo jejich komerční využití. Uživatel nese odpovědnost za škodu, vzniklou v důsledku neoprávněného užívání objednaných služeb třetími osobami. Porušení povinnosti podle tohoto odstavce 4.2. uživatelem je považováno za podstatné porušení této smlouvy a uživatel je povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) za každé takové porušení. Ujednáním o smluvní pokutě podle tohoto odstavce 4.2. není dotčen nárok poskytovatele na náhradu vzniklé škody.

4.3. Uživatel se dále zavazuje:

4.4. Jakékoli porušení tohoto článku 4 uživatelem je považováno za podstatné porušení této smlouvy.

5. HLÁŠENÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH A ZÁVAD A REKLAMACE

5.1. Při poskytování objednaných služeb může docházet k občasným snížením kvality, dočasnému omezení popř. přerušení poskytování objednaných služeb. Pokud lze takové snížení kvality, dočasné omezení popř. přerušení předvídat oznámí poskytovatel takovou skutečnost uživateli vhodným způsobem předem (např. prostřednictvím elektronické pošty nebo informační internetové stránky poskytovatele).

5.2. Uživatel je povinen ohlásit omezení nebo přerušení poskytovaných objednaných služeb, závady na zařízení poskytovatele a na doplňkových zařízeních (dále jen "závada") poskytovateli neprodleně po jejich zjištění. Poskytovatel předpokládá, že uživatel před ohlášením závady provedl kontrolu svého koncového zařízení dle pokynů uvedených na internetové stránce poskytovatele.

5.3. Poskytovatel se zavazuje závady odstranit do 48 hodin od jejich ohlášení uživatelem dle odstavce 5.2., pokud mu v tom nezabrání objektivní důvody, zejména neumožnění přístupu ke koncovému místu, přerušení dodávky elektrické energie apod. Za odstranění závady je považován okamžik obnovení spojení se síti Internet.

5.4. Náklady na odstranění závady nese poskytovatel s výjimkou případů, kdy závadu způsobil uživatel nebo je-li závada způsobena poruchou na koncovém zařízení uživatele. V takovém případě je poskytovatel oprávněn účtovat uživateli a uživatel je povinen uhradit poskytovateli náklady na odstranění závady podle v té době aktuálně platného ceníku poskytovatele.

5.5. Nebude-li závada, která způsobí přerušení poskytování objednaných služeb, za kterou poskytovatel odpovídá a která byla řádně uživatelem ohlášena, odstraněna do 48 hodin od jejího nahlášení podle odstavce 5.2., bude uživateli na základě jeho žádosti vrácena příslušná poměrná část pravidelného poplatku za dobu, kdy objednanou službu nebylo možné pro závadu na straně poskytovatele vůbec využit. Nebude-li závada, která způsobí přerušení poskytování objednaných služeb, za kterou poskytovatel odpovídá a která byla řádně uživatelem ohlášena, odstraněna do 14 (čtrnácti) dní od jejího nahlášení podle odstavce 5.2., bude uživateli automaticky vrácen jeden měsíční pravidelný poplatek (jeho paušální část).

5.6. V případě, že se uživatel domnívá, že poskytované objednané služby svým rozsahem, kvalitou nebo cenou neodpovídají smluvním podmínkám podle teto smlouvy a proto vykazují vady, je oprávněn příslušná práva z odpovědnosti za tyto vady uplatnit v sídle poskytovatele. Vady v nesprávně vyúčtovaných pravidelných poplatcích popř. jiných platbách za poskytnuté objednané služby je uživatel povinen uplatnit do 2 (dvou) měsíců od doručení vyúčtováni, jinak uživatelovo právo zanikne. Jiné vady poskytnuté objednané služby je uživatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

5.7. Uplatnění reklamace proti výši účtovaných pravidelných poplatků popř. jiných plateb za poskytnuté objednané služby nemá odkladný účinek a uživatel je povinen zaplatit účtovanou částku za poskytnuté objednané služby v plné výši do data splatnosti.

5.8. Poskytovatel je povinen vyřídit reklamaci proti výši účtovaných pravidelných poplatků popř. jiných plateb za poskytnuté objednané služby nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení reklamace. Vyžaduje-li vyřízení reklamace projednání se zahraničním provozovatelem/operátorem nejpozději do 60 (šedesáti) dnů ode dne doručení reklamace. V případě kladného vyřízení reklamace je poskytovatel povinen vrátit uživateli příslušnou neoprávněně účtovanou částku nejpozději do 30 (třiceti) dnů od vyřízení reklamace. Nevyhoví-li poskytovatel reklamaci podle tohoto odstavce 5.8. je uživatel oprávněn uplatnit u Českého telekomunikačního úřadu své námitky proti způsobu vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení vyřízení reklamace.

5.9. Ostatní případy reklamací uživatele vyřídí poskytovatel podle jejich složitosti a případné technické nebo administrativní náročnosti.

5.10. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uhrazovat uživateli náhradu škody v důsledku neposkytnutí objednané služby nebo vadného poskytnutí objednané služby.

6. POPLATKY ZA OBJEDNANÉ SLUŽBY

6.1. Poplatky za objednané služby jsou uvedeny v oddíle POPLATKY na přední straně této smlouvy. Uživatel je povinen platit poplatky podle aktuálně platného ceníku poskytovatele, a to způsobem, v intervalu a ve lhůtě splatnosti uvedených na přední straně smlouvy. Ve všech poplatcích je zahrnuta daň z přidané hodnoty (DPH). Vstupní poplatky jsou jednorázové poplatky za zprovoznění objednaných služeb a uživatel se zavazuje uhradit vstupní poplatky nejpozději ke dni zprovoznění objednaných služeb. Pravidelné poplatky jsou poplatky za užívání objednaných služeb a uživatel se zavazuje platit pravidelné poplatky ode dne, kdy dojde ke zprovoznění objednaných služeb poskytovatelem. Na přední straně této smlouvy je uvedena výše pravidelných poplatků platná ke dni podpisu této smlouvy.

6.2. Aktuálně platný ceník poskytovatele je veřejně přístupný v sídle poskytovatele nebo prostřednictvím internetové stránky poskytovatele. Způsob a interval platby pravidelných poplatků mohou být měněny dohodou smluvních stran. Návrh na změnu způsobu nebo intervalu plateb pravidelných poplatků je smluvní strana povinna sdělit druhé smluvní straně písemným oznámením ve lhůtě nejméně 30 (třicet) dnů před zamýšlenou účinností navrhované změny.

6.3. Uskutečněním platby pravidelných poplatků uživatelem v souladu s navrženými změnami dojde k přijetí návrhu poskytovatele ze strany uživatele. K akceptaci navrhované změny poskytovatelem dojde provedením příslušné změny navržené uživatelem v účtovacím systému poskytovatele.

6.4. Poskytovatel je oprávněn kdykoli za trvání této smlouvy navrhnout uživateli změnu výše pravidelných poplatků, a to písemným sdělením nové výše pravidelného poplatku uživateli ve lhůtě nejméně 30 (třicet) dnů předem. Uhrazení pravidelného poplatku v jeho nové výši uživatelem je považováno za souhlasný projev vůle uživatele s touto změnou a takováto změna se stává pro obě smluvní strany platnou a účinnou.

6.5. Uživatel je povinen hradit poplatky ve sjednaných lhůtách splatnosti. V případě prodlení s úhradou plateb podle této smlouvy je poskytovatel oprávněn účtovat uživateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky denně, a to vždy za každý započatý den prodlení. Ujednáním o smluvní pokutě podle tohoto odstavce 6.5. není dotčen nárok poskytovatele na náhradu vzniklé škody.

6.6. Při platbě dlužných částek uživatelem bude zaplacená částka započtena nejprve na splatnou smluvní pokutu, pak na poplatky za objednané služby s nejstarší lhůtou splatnosti.

6.7. V případě, že uživatel nezaplatí včas a řádně vyúčtované pravidelné poplatky za poskytnuté objednané služby nebo neplní další smluvní podmínky podle této smlouvy, zašle poskytovatel uživateli upozornění s uvedením náhradního termínu plnění nebo dostatečné lhůty k nápravě. Pokud uživatel v uvedeném termínu nebo lhůtě nezjedná nápravu, má poskytovatel právo omezit poskytování objednané služby uživateli a to zamezením aktivního přístupu k objednaným službám. Při opakovaném neplnění smluvních podmínek má poskytovatel právo poskytování objednaných služeb ukončit.

6.8. Z hlediska zákona o DPH se, ve smyslu údajů o platbách a jejich intervalu, poskytování objednaných služeb považuje za opakované plnění.

7. TRVÁNÍ A ZÁNIK SMLOUVY

7.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

7.2. Tato smlouva je platná ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva je účinná dnem převzetí objednaných služeb uživatelem.

7.3. Uživatel i poskytovatel jsou oprávněni tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta je 30 (třicet) dnů a začíná plynout prvním dnem měsíce následujícím po měsíci, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výpověď formou doporučené poštovní zásilky. V případě pochybností se má za to, že výpověď byla doručena druhé smluvní straně pátý (5) den po odeslání.

7.4. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy (a) v případě prodlení uživatele s platbou poplatků či jiných plateb podle této smlouvy po dobu delší než 30 (třicet) dnů, nebo (b) v případě podstatného porušení povinností uživatele vyplývajících z této smlouvy (např. podle odstavců 4.2. a 4.3. této smlouvy), nebo (c) jestliže poskytovatel ztratí oprávnění k poskytování služeb, které tvoří předmět této smlouvy, nebo (d) pokud dojde k ukončení smlouvy mezi poskytovatelem a vlastníkem případně správcem nemovitosti o zavedení a provozování vícekanálového televizního systému či jiné podobné smlouvy, uzavřené za účelem poskytování objednaných služeb pro nemovitost ve které se nachází koncové místo, nebo (e) nastanou-li při instalaci koncového místa nepředvídané okolnosti, které poskytovateli znemožní zprovoznění a poskytování objednaných služeb do 60 (šedesáti) dnů od podpisu této smlouvy, nebo (f) z jiných technických důvodů na straně poskytovatele znemožňujících poskytovateli plnit předmět této smlouvy po dobu delší než 30 (třicet) dnů, a nedojde-li k jiné dohodě smluvních stran nebo (g) odvolá-li uživatel zmocnění podle odstavce 8.6. této smlouvy nebo (h) v případě porušení licenční smlouvy na software poskytovatele podle odstavce 3.3. této smlouvy. Odstoupení od této smlouvy je účinné doručením písemného odstoupení poskytovatele od této smlouvy uživateli.

7.5. Uživatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že poskytovatel přestane poskytovat objednané služby po dobu delší než 30 (třicet) dní. Odstoupení od této smlouvy je účinné doručením písemného odstoupení uživatele od této smlouvy poskytovateli.

7.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě ukončení této smlouvy jsou vstupní poplatky nevratné s výjimkou ukončení této smlouvy v souladu s ustanovením odstavce 7.4(e), kdy se poskytovatel zavazuje vrátit uživateli všechny dosud zaplacené poplatky, a to do 60 (šedesáti) dnů ode dne ukončení této smlouvy.

7.7. Po dobu plynutí výpovědní lhůty je poskytovatel oprávněn účtovat uživateli pravidelné poplatky, popř. jiné poplatky podle této smlouvy, a uživatel je povinen takové poplatky řádně platit. Zánik smlouvy nemá vliv na nárok poskytovatele na zaplacení dlužných částek za objednané služby ke dni ukončení této smlouvy. Poskytovatel je oprávněn započíst své pohledávky vůči uživateli proti pohledávce uživatele na vrácení zálohy uhrazené poskytovateli podle odstavce 3.6. této smlouvy.

7.8. Vznikne-li v případě výpovědi nebo odstoupení od této smlouvy uživateli přeplatek na pravidelných poplatcích, je poskytovatel povinen tento přeplatek na základě písemné výzvy uživatele uživateli vrátit do 60 (šedesáti) dnů od doručení této výzvy.

7.9. Po ukončení této smlouvy se poskytovatel zavazuje bez zbytečného odkladu své zařízení demontovat a uživatel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost k takové demontáži. V případě, že uživatel neumožní demontáž zařízení poskytovatele nebo demontáž doplňkového zařízení má poskytovatel nárok na náhradu způsobené škody.

8. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele převést nebo postoupit práva a povinnosti vyplývající uživateli z této smlouvy na třetí osobu.

8.2. Ceny za sjednané služby jsou cenami smluvními podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

8.3. Uživatel souhlasí zaplatit poplatky se všemi příslušnými daněmi po obdržení faktury - daňového dokladu. Pokud bude důvodem nezaplacení daňového dokladu neobdržení daňového dokladu, uživatel sám oznámí neobdržení příslušného dokladu nejpozději do konce měsíce následujícím po měsíci, za který měl být příslušný doklad vystaven, resp. doručen. Pokud se tak nestane, považuje příslušný doklad za doručený. Uživatel akceptuje zasílaní daňového dokladu elektronickou poštou nebo listovní poštou, a to dle uvážení poskytovatele. Pokud daňový doklad bude zasílán uživateli elektronickou poštou, uživatel si jej vytiskne bez jakékoliv změny obsahu a údajů, textových i číselných, v odpovídající grafické úpravě dle možností a nadstavení svého koncového zařízení a tiskárny. Uživatel akceptuje daňový doklad bez podpisu a otisku razítka poskytovatele (zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Dokladem účetním, pro účetnictví uživatele - účetní jednotku, se daňový doklad stane podpisem uživatele, dle podpisových pravidel účetní jednotky - účetnictví uživatele (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů). Pokud bude daňový doklad zasílán uživateli elektronickou poštou bude mu zasílán do emailové schránky, uživatel zajistí pravidelnou kontrolu a výběr této schránky.

8.4. Tato smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou smluvních stran nebo postupem uvedeným v odstavcích 2.1, 6.3 a 6.4. této smlouvy.

8.5. Smluvní vztah se řídí podle zákona č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník.

8.6. Uživatel prohlašuje, že byl při podpisu této smlouvy seznámen s platnými podmínkami poskytovatele pro poskytování objednaných služeb, zejména byl seznámen s nároky na požadované technické parametry koncových zařízení uživatele připojovaných ke koncovému místu, se způsobem užívání objednaných služeb, úhradou poplatků, odstraňováním závad, uplatňováním práv z odpovědnosti za vady a souhlasí s nimi.

8.7. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. uděluje po dobu trvání této smlouvy uživatel poskytovateli oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat jeho osobní údaje uvedené na přední straně této smlouvy (dále jen "osobní údaje uživatele") pro účely informačních a účtovacích systémů poskytovatele a pro komunikaci s uživatelem o všech službách poskytovatele a v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy poskytovatelem (zejména informování o nových službách poskytovatele, průzkumy spokojenosti s objednanými službami, marketingové akce prováděné poskytovatelem nebo jinou třetí osobou na základě smlouvy s poskytovatelem popř. technické zásahy související s poskytováním objednaných služeb prováděné poskytovatelem nebo jinou třetí osobou na základě smlouvy). Poskytovatel se zavazuje neposkytovat osobní údaje uživatele žádným jiným třetím osobám s výjimkou povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů České republiky. Správcem osobních údajů uživatele podle zákona č. 101/2000 Sb. uvedených v této smlouvě je poskytovatel. Uživatel byl seznámen s tím, že poskytnutí osobních údajů podle tohoto odstavce 8.6 je dobrovolné a že je oprávněn zmocnění podle tohoto odstavce 8.7. kdykoliv odvolat s následky uvedenými v odstavci 7.4. této smlouvy.

8.8. Tato smlouva nahrazuje v plném rozsahu všechny předchozí smlouvy o poskytování přístupu k síti Internet a jejím službám uzavřené mezi poskytovatelem a uživatelem.

8.9. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží jeden a uživatel jeden.

Zpět nahoru ↑